Shopping cart is empty
Cart
0
  • Search
  • Close search
  • 0
    Shopping cart
Paie�ka

Regulations of the store

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie interneta veikala noteikumi (turpmāk tekstā „Noteikumi”) Pusēm ir obligāts tiesiskais dokuments, kurā tiek noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanas, preču iegādes un norēķinu par tām, produktu piegādes un atgriešanas/maiņas kārtība, pušu atbildība, kā arī citi, ar preču pirkšanu – pārdošanu http://shop.oil-invest.lv interneta veikalā saistītie nosacījumi.
1.2. Iepirkties http://shop.oil-invest.lv interneta veikalā ir tiesības visām juridiskajām un fiziskajām personām, kuras sasniegušas pilngadību, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu, kā arī nepilngadīgas personas, vecumā no 14 līdz 18 gadiem, ja tām ir vecāku vai aprūpētāju atļaujas, izņemot gadījumus, kad tās pašrocīgi disponē ar saviem ienākumiem.
1.3. Pircējs, piekrītot Noteikumiem, garantē, ka, pamatojoties uz noteikumu 1.2. punktu, tam ir tiesības iegādāties preces http://shop.oil-invest.lv interneta veikalā.
1.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktu noteiktās prasības. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad par tām tiek paziņots interneta veikalā. Ja pēc mainīto Noteikumu paziņošanas Pircējs turpina izmantot Veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs bez ierunām piekrīt visām Noteikumu izmaiņām.
1.5. Interneta veikala http://shop.oil-invest.lv tirdzniecība tiek veikta Latvijas teritorijā.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pircējs var pasūtīt preces http://shop.oil-invest.lv interneta veikalā reģistrējoties un ievadot datus, kas tiek prasīti reģistrācijas laikā.
2.2. Reģistrējoties http://shop.oil-invest.lv interneta veikalā, Pircējam ir jāsniedz pareiza personiskā informācija. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu iesniegšanu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā. Ja Pircējs ir juridiska persona, tam ir jānorāda juridiskās personas kods un PVN maksātāja kods (ja tāds ir).
2.3. Piereģistrējoties interneta veikalā, Pircējs sniedz Pārdevējam piekrišanu savu personas datu apstrādei, tiesības vākt, krāt, sistematizēt, lietot un kārtot šajos Noteikumos paredzētajiem mērķiem visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, reģistrējoties, apmeklējot interneta veikalu http://shop.oil-invest.lv/ un izmantojot tā pakalpojumus.
2.4. Pircējs saprot un piekrīt, ka jebkādas darbības, kas tiks veiktas pieslēdzoties Interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskatīs par Pircēja veiktām darbībām, tādēļ Pircējs uzņemas garantēt pieslēgšanās datu slepenību un neatklāt tos trešajām personām, izņemto tos gadījumus, kad tas ir obligāti nepieciešams, lai atbilstoši izpildītu Pircēja pasūtījumu, tāpat izmantot visus iespējamos drošības līdzekļus, lai trešajām personām nebūtu iespēju tos izmantot.
2.5. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka Pircēja iesniegtie personas dati tiks kārtoti interneta veikalāhttp://shop.oil-invest.lv , Pārdevēja darbības analīzes un tiešas tirgdarbības mērķiem. Tāpat Pircējs piekrīt, ka uz Pircēja norādīto e- pasta adresi un tālruņa numuru tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, kas nepieciešami preču pasūtīšanas veikšanai.
2.6. Pircējam, ja tas nevēlas saņemt Pārdevēja piedāvājumus, kas paredzēti Pircējam, reģistrācijas anketā jānorāda, lai tādi paziņojumi un (vai) piedāvājumi viņam netiktu sūtīti. Ja Pircējs nevēlēsies, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus tirdzniecības mērķiem un nesūtīs Pircējam reklāmas vai informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri ir obligāti pildot Pircēja iesniegto pasūtījumu.
2.7. Pircēja sniegtie personas dati tiks kārtoti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktās prasības, tāpat arī citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kuri reglamentē šo datu kārtošanas un aizsardzības jomu. Kārtojot un sargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs realizēs organizācijas un tehniskos līdzekļus, kuri garantēs personas datu aizsardzību  pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, tāpat no jebkādas citas nelikumīgas kārtošanas.
2.8.   Pārdevējs statistikas datu vākšanas nolūkos drīkst izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītos datus, t.i., datus par iegādātajām precēm. Tādi statistikas dati tiks vākti un kārtoti tā, lai neļautu atklāt Pircēja personas identitāti vai citus personas datus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
2.9. Pircējam, iesniedzot lūgumu pārzinim SIA “Oil Invest”, adrese: Ķeguma iela 35, Rīga LV-1084, ir tiesības jebkurā laikā iepazīties ar Pircēja personas datiem, uzzināt, kā tie tiek kārtoti, pieprasīt izlabot nepareizus, neizsmeļošus, neprecīzus savus personas datus, pieprasīt, izņemot apsargāšanu, savu personas datu kārtošanas darbības, kad dati tiek kārtoti neievērojot likumus un šo Noteikumu nosacījumus.
2.10.   Pircējam ir tiesība iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.
2.11. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī reģistrācijas datus mainīt, papildināt vai dzēst savu reģistrāciju, par to informējot interneta veikalu e-pastā: info@oil-invest.lv.
2.12. Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos Noteikumus, paziņojot par to Pircējam interneta veikalā http://shop.oil-invest.lv/ un (vai) sūtot elektronisko vēstuli uz Pircēja norādīto elektronisko pasta adresi. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta veikalā, un tās attiecas uz pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas. Ja Pircējs izmantos interneta veikala http://shop.oil-invest.lv/ pakalpojumus pēc tam, kad veiktas izmaiņas, tas nozīmēs, ka Pircējs tām piekrīt.
 
3. Pirkšanas - pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Pirkšanas – pārdošanas līgums tiek noslēgts katram pasūtījumam. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs interneta veikalā savā vārdā izveido preču grozu, norāda piegādes adresi, izvēlas norēķināšanās veidu un, iepazinies ar šie Noteikumiem, piespiež pogu „Pirkt“ vai „Pasūtīt“,kā arī pats samaksā par precēm.
3.2. Pirkšanas – pārdošanas līgums ir spēkā līdz pilnībā tiek izpildītas visas ar šo Līgumu saistītās saistības.
3.3. Visas vienošanās starp pircēju un pārdevēju ir aizsargātas.

4. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces http://shop.oil-invest.lv interneta veikalā šo Noteikumu un citu šī interneta veikla informācijas sadaļu noteiktajā kārtībā.
4.2. Pircējam ir tiesības attiekties no preču pirkšanas – pārdošanas līguma ar http://shop.oil-invest.lv interneta veikalu, pirms preču nodošanas piegādei, paziņojot par to Pārdevējam ar elektroniskā pasta starpniecību uz e-pastu info@oil-invest.lv.
4.3. Pircējs uzņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām noteikto cenu.
4.4. Ja mainās Pircēja dati, kas sniegti reģistrācijas formā, Pircējam tie nekavējoties jāatjauno.
4.5. Pircējs uzņemas nenodot savus pieslēgšanās datus trešajām personām. Savukārt, ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, tam nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs.
4.6. Pircējs, izmantojot http://shop.oil-invest.lvinterneta veikla pakalpojumus, piekrīt šiem Noteikumiem, uzņemas tos ievērot un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi

5.1. Ja rodas svarīgi apstākļi, Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai pilnībā pārtraukt elektroniskā veikla darbību bez atsevišķa brīdinājuma.
5.2. Pārdevējs uzņemas garantēt visus nosacījumus, lai Pircējs varētu atbilstoši izmantot http://shop.oil-invest.lv interneta veikala sniegtos pakalpojumus.
5.3. Ja Pircējs mēģina kaitēt http://shop.oil-invest.lv interneta veikala darba stabilitātei un drošībai, pārkāpj savas saistības, veic pasūtījumus, bet tos neapmaksā, ar pircēju vairākas reizes nav iespējams sazināties ar norādītās kontaktinformācijas starpniecību, vai tas citā veidā kaitē veikala darbībai vai ar to saistīto sociālo tīklu vai citai videi, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot, pārtraukt vai likvidēt Pircēja iespēju izmantot http://shop.oil-invest.lv interneta veikalu, neizpildīt tā pasūtījumus, savukārt par ļaunprātīgiem Pircējiem iesniegt iesniegumu Valsts policijā par kriminālprocesa uzsākšanu.
5.4. Pārdevējs uzņemas cienīt Pircēja personas datus, kas norādīta http://shop.oil-invest.lv interneta veikala reģistrācijas formā, privātuma tiesības un nenodot to trešajām personām.
5.5. Pārdevējs uzņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi piecu darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas dienas.
5.6. Ja svarīgu iemeslu dēļ nav iespējams piegādāt Pircējam pasūtīto preci, Pārdevējs uzņemas piedāvāt Pircējam analogu vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs šim piedāvājumam nepiekrīt, Pārdevējs atgriež Pircēja samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts šāda satura paziņojums no Pircēja.
5.7. Pārdevējam ir tiesības interneta veikalā ievietot norādes par citām tīmekļa lapām, taču tas neatbild par tajās sniegto informāciju vai veicamo darbību.

6. Preču cena un to apmaksas kārtība

6.1. Interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā preču cenas ir norādītas euroar pievienotās vērtības nodokli (PVN).
6.2. Līdzās katrai konkrētai Precei ir tās apraksts. Ja, Pircēja ieskatā, sniegtā informācija nav pilnīga, tad ir jāvēršas pie Pārdevēja par papildus informācijas saņemšanu. Pasūtot Preci, Pircējs apstiprina, ka sniegtā informācija par preci ir izsmeļoša un viņam saprotama.
6.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī, neinformējot par to Pircēju, mainīt interneta veikalā esošo preču sortimentu, to aprakstus, cenas un piegādes nosacījumus vai citu interneta veikalā esošo informāciju.
6.4. Preces piegādes maksa nav ierēķināta preces cenā, ja skaidri nav noradīts citādāk.
6.5. Pircējs par precēm var norēķināties kādā no šiem veidiem:
6.5.1. Pircējs var norēķināties izmantojot „Paysera” maksājumu sistēmu, ar kuras palīdzību Pircējs tiks novirzīts uz savu elektroniskās bankas sistēmu.
6.5.2. Pircējs var norēķināties izmantojot „PayPal” maksājumu sistēmu.
6.6. Pircējam interneta veikala mājas lapā ir redzama, un Pircējs var izdrukāt pasūtījumu lapu – priekšapmaksas faktūrrēķinu.
 
7. Preču piegāde

7.1. Pārdevējs piegādā preces visā Latvijas teritorijā.
7.2. Pircējs, pasūtījuma laikā izvēloties preču piegādes pakalpojumu, uzņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi, pasta indeksu, norādīt precīzu tālruņa numuru un citu papildus nepieciešamo informāciju (kāpņu telpas kodu u.tml.).
7.3. Pircējs uzņemas pats pieņemt preces. Tādā gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, taču preces tiek piegādātas pēc Pircēja lūguma uz norādīto adresi, pircējam nav tiesību paust Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.
7.4. Pircējs uzņemas pieņemt preces konkrētā dienā pēc paziņojuma saņemšanas par sūtījuma piegādi. Ja Pircējs nepieņem un/vai nepaņem sūtījumu, tas tiek piegādāts atkārtoti. Par atkārtotām piegādēm Pārdevējam ir tiesības prasīt papildus samaksu no Pircēja, ja šo piegāžu dēļ tiek radīti papildus izdevumi.
7.5. Pārdevējs piegādā preces ar kurjerpasta starpniecību. Pircējs var arī atteikties no piegādes ar kurjerpasta starpniecību, un preci saņemt personīgi no Pārdevēja iepriekš savstarpēji saskaņojot.
7.6. Pārdevējs piegādā preces Pircējam, ievērojot Preču pavaddokumentos norādītos termiņus. Izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu iemeslu dēļ, kas nav atkarīga no Pārdevēja. Tādā gadījumā Pārdevējs uzņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot jaunu preču piegādes laiku. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja.
7.7. Piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara, satura, izmēriem. Pircējs uzņemas nekavējoties informēt Pārdevēju, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir preces, kas nav pasūtītas vai ir neatbilstošs to daudzums, nepilnīga produktu komplektācija.
7.8. Ja Pircējs piegādes laikā pamana iepakojuma bojājumus, tam kurjera iesniegtajā sūtījuma piegādes dokumentā jānorāda piezīmes vai jāsastāda atsevišķs akts par šiem bojājumiem. Minētās darbības Pircējam jāveic kurjera klātbūtnē. Ja Pircējs neveic šis darbības šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju šo preču bojājumu dēļ.
7.9. Pircējs nedrīkst pēc saviem ieskatiem mainīt preču piegādes adresi, kad sūtījums jau ir nodots piegādei. Ja piegādes vieta tiek mainīta, personīgi vienojoties ar kurjeru vai citu dienestu, kas sniedz piegādes pakalpojumus, Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumu piegādes termiņa izpildi, kā arī var pieprasīt papildu samaksu no Pircēja par radītajiem papildu izdevumiem klienta vienpusējas piegādes adreses maiņas dēļ, kad sūtījums jau izsūtīts. (Radītos izdevumus var segt, izrakstot papildu rēķinu Pircējam vai atskaitot no atgriezto preču summas).
 
8. Garantija

8.1. Visām precēm, kas tiek pārdotas http://shop.oil-invest.lv interneta veikalā, tiek piešķirta ražotāja kvalitātes garantija.
8.2. Garantija nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pircēja vainas dēļ. 
8.3. Preču, kuras tiek pārdotas http://shop.oil-invest.lv interneta veikalā, derīguma termiņš ir neierobežots, ja līdzās precei nav norādīts citādāk.
 
9. Preču atgriešana un maiņa

9.1. Preču atgriešana un maiņa tiek veikta šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
9.2. Vēloties atgriezt vai mainīt preci (-es), Pircējs to drīkst darīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam, informējot Pārdevēju ar elektroniskā pasta starpniecību un aizpildot speciālu preču maiņas – atgriešanas formu (links uz formu), norādot tajā atgriežamās preces nosaukumu, pasūtīšana numuru un atgriešanas iemeslus.
9.3. Nauda tiks pārskaitīta uz Pircēja norādīto bankas kontu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad atgriezta Prece un saņemti atbilstoši aizpildīti dokumenti par Preces atgriešanu.
9.4. Pircējam netiek kompensēti Preces piegādes izdevumi.
9.5. Preces atgriešanas izdevumus apmaksā Pircējs.
9.6. Precei, kas tiek atgriezta. jābūt oriģinālajā iepakojumā, tam jābūt kārtīgam, nesabojātam, nelietotam, tādā pašā komplektācijā, kādu to Pircējs saņēma, tas nedrīkst būt zaudējis savu preces izskatu (nedrīkst būt bojātas etiķetes u.c.) (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece). Atgriežot preci, obligāti jāiesniedz tās iegādes dokuments.
9.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preces, kuras Pircējs vēlas atgriezt, ja Pircējs neievēro 9.2.un 9.6. punktā noteiktos preču atgriešanas termiņus un nosacījumus. Atgrieztās Preces tiks izvērtētas vai izstrādājumi atgriezti, ievērojot augstāk norādītos nosacījumus. Ja nosacījumi netika ievēroti, netiks atgriezta nauda.  Preces piegāde vai saņemšana tādos gadījumos notiks pēc savstarpējas vienošanās.
9.8. Atgriežot Preci, kas netika pasūtīta un/vai nekvalitatīvu Preci, Pārdevējs apņemas pieņemt tās un saprātīgā laika termiņā apmainīt pret analoģiskām atbilstošām precēm.
9.9. Gadījumā, ja Pārdevējam apmaiņai nav atbilstošu preču, Pircējam tiek atgriezta samaksātā summa, ieskaitot arī cenu par piegādi.

10. Atteikuma tiesības

10.1. Pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās Preces pirkuma 14  (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad ieguvis preci valdījumā, neminot atgriešanas iemeslus. Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā.
10.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Preces pirms atteikuma termiņa beigām, rakstot elektroniski uz adresi: info@oil-invest.lv un norādot šādu informāciju:
10.2.1. skaidru un nepārprotamu apgalvojumu, kas Pircējs vēlas atkāpties no līguma;
10.2.2. pasūtījuma veikšanas datumu;
10.2.3. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
10.2.4. Pircēja vārdu un uzvārdu;
10.2.5. precīzu preces nosaukumu.
10.3. Pircējs nodod Preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par atteikuma tiesību izmantošanu.
10.4. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kopš Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma saņemšanas, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida bezskaidra naudas norēķinu līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies atšķirīgi.
10.5. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
10.6. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
10.7. Atteikuma tiesību realizēšanas gadījumā Precēm ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, tam jābūt kārtīgam, nesabojātam, nelietotam, tādā pašā komplektācijā, kādu to Pircējs saņēma, tas nedrīkst būt zaudējis savu preces izskatu (nedrīkst būt bojātas etiķetes u.c.). Ja Prece nav oriģinālajā iepakojumā vai Preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai Prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci.
10.8. Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkts noteic, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
- pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
- preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
- prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
-  patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
-  prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
-  līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;
- patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
- patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
- tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;
- līgums noslēgts atklātā izsolē;
- līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;
- līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
10.9. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.
 
11. Informācijas apmaiņa

11.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz elektronisko pastu, kuru Pircējs norādījis reģistrācijas formā.
11.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz adresi, kas norādīta Pārdevēja elektroniskā veikla sadaļā „Kontakti”.

12. Citi noteikumi

12.1. Elektroniskā veikala http://shop.oil-invest.lv Noteikumi sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, tādēļ uz to pamata veidotām attiecībām tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.
12.2. Visas domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju, kas rodas vai ir saistītas ar pirkšanas un pārdošanas līgumu, jārisina savstarpējo sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktā kārtībā.