Shopping cart is empty
Cart
0
  • Search
  • Close search
  • 0
    Shopping cart
Paie�ka

Data protection

1. Pircējs var pasūtīt preces http://shop.oil-invest.lv interneta veikalā reģistrējoties un ievadot datus, kas tiek prasīti reģistrācijas laikā.

2. Reģistrējoties http://shop.oil-invest.lv interneta veikalā, Pircējam ir jāsniedz pareiza personiskā informācija. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu iesniegšanu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā. Ja Pircējs ir juridiska persona, tam ir jānorāda juridiskās personas kods un PVN maksātāja kods (ja tāds ir).

3. Piereģistrējoties interneta veikalā, Pircējs sniedz Pārdevējam piekrišanu savu personas datu apstrādei, tiesības vākt, krāt, sistematizēt, lietot un kārtot šajos Noteikumos paredzētajiem mērķiem visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, reģistrējoties, apmeklējot interneta veikalu http://shop.oil-invest.lv/ un izmantojot tā pakalpojumus.

4. Pircējs saprot un piekrīt, ka jebkādas darbības, kas tiks veiktas pieslēdzoties Interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskatīs par Pircēja veiktām darbībām, tādēļ Pircējs uzņemas garantēt pieslēgšanās datu slepenību un neatklāt tos trešajām personām, izņemto tos gadījumus, kad tas ir obligāti nepieciešams, lai atbilstoši izpildītu Pircēja pasūtījumu, tāpat izmantot visus iespējamos drošības līdzekļus, lai trešajām personām nebūtu iespēju tos izmantot.

5. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka Pircēja iesniegtie personas dati tiks kārtoti interneta veikalāhttp://shop.oil-invest.lv , Pārdevēja darbības analīzes un tiešas tirgdarbības mērķiem. Tāpat Pircējs piekrīt, ka uz Pircēja norādīto e- pasta adresi un tālruņa numuru tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, kas nepieciešami preču pasūtīšanas veikšanai.

6. Pircējam, ja tas nevēlas saņemt Pārdevēja piedāvājumus, kas paredzēti Pircējam, reģistrācijas anketā jānorāda, lai tādi paziņojumi un (vai) piedāvājumi viņam netiktu sūtīti. Ja Pircējs nevēlēsies, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus tirdzniecības mērķiem un nesūtīs Pircējam reklāmas vai informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri ir obligāti pildot Pircēja iesniegto pasūtījumu.

7. Pircēja sniegtie personas dati tiks kārtoti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktās prasības, tāpat arī citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kuri reglamentē šo datu kārtošanas un aizsardzības jomu. Kārtojot un sargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs realizēs organizācijas un tehniskos līdzekļus, kuri garantēs personas datu aizsardzību  pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, tāpat no jebkādas citas nelikumīgas kārtošanas.

8. Pārdevējs statistikas datu vākšanas nolūkos drīkst izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītos datus, t.i., datus par iegādātajām precēm. Tādi statistikas dati tiks vākti un kārtoti tā, lai neļautu atklāt Pircēja personas identitāti vai citus personas datus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

9. Pircējam, iesniedzot lūgumu pārzinim SIA “Oil Invest”, adrese: Ķeguma iela 35, Rīga LV-1084, ir tiesības jebkurā laikā iepazīties ar Pircēja personas datiem, uzzināt, kā tie tiek kārtoti, pieprasīt izlabot nepareizus, neizsmeļošus, neprecīzus savus personas datus, pieprasīt, izņemot apsargāšanu, savu personas datu kārtošanas darbības, kad dati tiek kārtoti neievērojot likumus un šo Noteikumu nosacījumus.

10.   Pircējam ir tiesība iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

11. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī reģistrācijas datus mainīt, papildināt vai dzēst savu reģistrāciju, par to informējot interneta veikalu e-pastā: info@oil-invest.lv.

12. Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos Noteikumus, paziņojot par to Pircējam interneta veikalā http://shop.oil-invest.lv/ un (vai) sūtot elektronisko vēstuli uz Pircēja norādīto elektronisko pasta adresi. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta veikalā, un tās attiecas uz pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas. Ja Pircējs izmantos interneta veikala http://shop.oil-invest.lv/ pakalpojumus pēc tam, kad veiktas izmaiņas, tas nozīmēs, ka Pircējs tām piekrīt.

Skatiet arī pilnus Veikala noteikumus